Civil Lab & Workshops

  • Surveying lab
  • Plumbing lab
  • Drafting lab
  • Construction lab
  • Soil Mechanics lab
  • Environmental Technology lab
  • Strength of Material & Material Testing lab
  • Fluid Mechanics lab
  • Drawing lab